1. Algemene waarschuwing

BUBBLY respecteert de privacy van haar Gebruikers in overeenstemming met Artikel 3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.


BUBBLY verwerkt persoonsgegevens die aan hem zijn doorgegeven in overeenstemming met de geldende wetgeving, en met name de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de privacy en Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (algemene verordening gegevensbescherming, AVG) ("GDPR").


Toegang tot de Site impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker van dit Privacybeleid (hierna het "Charter"), evenals de Algemene Gebruiksvoorwaarden.


De bezoeker erkent de onderstaande informatie te hebben gelezen en geeft BUBBLY de toestemming om, in overeenstemming met wat hieronder wordt gespecificeerd, de persoonlijke gegevens te verwerken die hij of zij communiceert in verband met het gebruik van de Site.


BUBBLY behoudt zich het recht voor om het Charter te wijzigen of aan te vullen en het ten alle tijde bij te werken met voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Leden.


Dit privacybeleid is geldig voor alle pagina's die worden gehost op de site en voor registraties op deze site. Het is niet geldig voor pagina's die worden gehost door derden waarnaar BUBBLY kan terugkeren en waarvan het privacybeleid kan verschillen. BUBBLY kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige gegevensverwerking op deze sites van derden.


  1. Hoofd van de behandeling

Toegang tot de bezorgservice van de Site vereist de mededeling van bepaalde persoonlijke gegevens, zoals naam, voornaam, postadres, e-mailadres, enz.


De verantwoordelijke voor de verwerking is ITACRO SPRL, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 84 Rue Emile de Béco in 1050 Elsene (België), geregistreerd bij de B.C.E. onder het nummer 0690.75.53.11. Elke vraag of verzoek met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kan worden gericht aan het volgende adres: info@bubbly-contact.fr


BUBBLY is vastbesloten om alles in het werk om de veiligheid en de bescherming van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens lid in het bijzonder zorgen om te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden. BUBBLY verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle technische dienstverlener handelt in outsourcing, strikt vertrouwelijk en verscherping van de beveiliging in het proces van verwerking, opslag en back-up lid van persoonsgegevens in overeenstemming met de regels van de kunst en in strikte naleving van de toepasselijke wetgeving, inclusief het gebruik van gecertificeerde / gegarandeerde leveranciers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('GDPR').


Onder voorbehoud van deze voorbehouden en voor de rest is BUBBLY niet verantwoordelijk voor de gegevens die worden gehost door externe bedrijven of oplossingen die het gebruikt en die onderworpen blijven aan hun respectieve algemene voorwaarden en privacybeleid.


  1. Verzamelde informatie

3.1. Gegevens die door de actieve interventie van het lid naar BUBBLY worden verzonden

Door het invullen van de daartoe voorziene formulieren bij registratie als Lid of bij registratie, staat het Lid toe dat BUBBLY de volgende informatie registreert en bewaart voor de doeleinden vermeld in punt 4:


identificatiegegevens, zoals gebruikersnaam, voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en fysieke contactgegevens;

factuurinformatie;

mededelingen die via de site worden verzonden, zoals berichten die naar leden worden verzonden;

mededelingen gericht aan BUBBLY;

aanvullende informatie die BUBBLY verzoekt om het lid te sturen om het te identificeren, of als BUBBLY het lid vermoedt dat het een bepaling van dit beleid schendt;

alle andere informatie die door het lid vrijwillig aan BUBBLY wordt verstrekt voor een specifiek doel.

3.2. Gegevens die automatisch naar BUBBLY worden verzonden bij het bekijken van de site

3.2.1. "Cookies"

Om de navigatie op de Site te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan de Site "cookies" gebruiken.


Een "cookie" is een klein bestand met informatie die is opgeslagen door een website op de computer of een toepassing op de smartphone van het lid. Deze "cookie" kan worden opgehaald tijdens een volgend bezoek aan dezelfde applicatie of site. De "cookie" kan niet worden gelezen door een andere website dan degene die deze heeft gemaakt. De Website gebruikt "cookies" voor een goed beheer van de Site, in het bijzonder om de browsevoorkeuren van het Lid te registreren, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde pagina's en data en tijden van overleg.


De meeste "cookies" werken alleen tijdens een sessie of bezoek. Het is ook mogelijk voor het lid om zijn browser in te stellen om hem te informeren wanneer hij een "cookie" maakt of om zijn registratie te voorkomen, individueel of niet. Het uitschakelen van cookies kan echter de toegang tot bepaalde delen van de Site verhinderen of de toegang bemoeilijken.


Behoudens voorafgaande toestemming van het lid, kan de site ook het gebruik van cookies van derden toestaan, zoals die hieronder worden beschreven.


3.2.2. De informatie die is vastgelegd op de geraadpleegde servers

Wanneer het lid toegang tot de site heeft, nemen de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens op die niet openbaar zichtbaar zijn gemaakt op de site, zoals het type domein waarmee het lid verbinding maakt met internet, het IP-adres dat aan het lid is toegewezen ( indien aangesloten), de datum en tijd van toegang tot de Site en andere verkeersgegevens, locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie, de bekeken pagina's, het type browser dat wordt gebruikt, het platform en / of het gebruikte besturingssysteem, de zoekmachine en de trefwoorden gebruikt om de site te vinden, ...


Er worden echter geen nominatieve gegevens verzameld om het lid te identificeren via deze records. Deze informatie wordt alleen voor statistische doeleinden bewaard en om de Site te verbeteren.


De Site gebruikt ook "Google analytics" die de activiteit van de Site analyseert. Voor deze doeleinden verzamelt Google informatie met betrekking tot internetverkeer en het aantal bezoekers. Met deze tool kan BUBBLY de prestaties van de site op het gebied van navigatie meten en activiteitenrapporten en andere services consolideren.


  1. Eindpunten van de behandeling

4.1. Algemene doelen

Onverminderd hetgeen is bepaald in 3.2. wat betreft de gegevens die automatisch worden verzonden, verzamelt, slaat de opslag en gebruikt de persoonlijke gegevens van haar leden voor de volgende doeleinden:


het aangaan, uitvoeren en uitvoeren van de contractuele relatie met het lid;

om de diensten, inhoud of advertenties van BUBBLY te analyseren, aan te passen en te verbeteren;

om het lid e-mails te laten ontvangen met betrekking tot de organisatie van de uitvoering van de service;

om de levering en het gebruik van de site te vergemakkelijken;

reageren op verzoeken om informatie van leden;

om hen te informeren over de evolutie van de site en de functies ervan;

om hen te contacteren in het kader van de werking van de Site;

voor elk ander doel waarvoor het Lid zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven.


4.2. Communicatie met derden

De persoonlijke gegevens, binnen de limieten van de bepalingen van dit artikel, zijn niet bedoeld om te worden doorgegeven aan derden anders dan:


Instrumenten van derden waarop BUBBLY uitdrukkelijk van toepassing is;

Personen wiens tussenkomst noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst of om een ​​van de in dit handvest vermelde doelen te bereiken;

De bevoegde overheidsinstanties wanneer de wet dit vereist.

4.3. Overstappen naar een niet-EU-land

BUBBLY verzendt geen gegevens naar een niet-EU-land tenzij dat land een passend beschermingsniveau biedt in de zin van of binnen de grenzen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. dit, bijvoorbeeld door te zorgen voor de bescherming van gegevens door middel van passende contractuele bepalingen.


4.4. Directe marketing


BUBBLY beschouwt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet bekendmaken aan derden onder andere voorwaarden dan die in dit Handvest zijn vastgelegd of in de omstandigheden waarin de wet dit vereist. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden voor producten of diensten anders dan die waarvoor het Lid al heeft ingeschreven, tenzij het Lid eerder expliciet heeft toegestemd door de daarvoor bestemde vakken aan te kruisen ( "opt-in")


Wanneer het lid heeft ingestemd met het gebruik van deze informatie voor direct marketingdoeleinden, behoudt het lid het recht om te allen tijde, op verzoek en kosteloos, bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik. Het is voldoende dat het lid zijn verzoek doorgeeft aan het volgende adres: info@bubbly-contact.fr5.Veiligheid

Om optimale en maximale beveiliging te garanderen, maakt BUBBLY gebruik van beveiligde services die voldoen aan hoge beveiligingsstandaarden, met name door het gebruik van het "HTTPS" -protocol. Alle ledenaccounts worden beschermd door codering, als een beveiligingssysteem dat wordt gebruikt voor interne en externe verbindingen, zodat gegevens niet als leesbare tekst kunnen worden verzonden of ontvangen.


BUBBLY heeft met name beveiligingsbeleid geïmplementeerd, zodat de servers die de verwerkte persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk voorkomen:


ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens;

oneigenlijk gebruik of openbaarmaking van dergelijke gegevens;

onwettige vernietiging of per ongeluk verlies van dergelijke gegevens.


BUBBLY-medewerkers die toegang hebben tot deze gegevens zijn onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht ten opzichte van hen.


BUBBLY kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen.


Strafbare feiten tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en gegevens die door deze systemen worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, of de poging om een ​​van deze strafbare feiten te plegen, worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tegen vijf jaar en een boete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro of een van die boetes alleen.


  1. Duur van het behoud

BUBBLY bewaart normaal gesproken de persoonlijke gegevens van zijn leden gedurende de periode die nodig is voor registratie als lid en voor de duur van de registratie. BUBBLY kan ook persoonsgegevens blijven bewaren met betrekking tot het niet-geabonneerde lid, inclusief correspondentie of hulpverzoek gericht aan BUBBLY, om vragen of klachten te beantwoorden die na het uitschrijven mogelijk aan hem gericht zijn, en om te voldoen aan aan alle toepasselijke wetten.


7.Rechten van de betrokkene

Door het beginsel van transparantie en algemene informatie te respecteren, verbindt BUBBLY zich ertoe dat geen gegevens zullen worden verzameld zonder medeweten van het lid.


Het Lid kan te allen tijde toegang hebben tot zijn persoonlijke gegevens en deze op de Site herstellen door het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, net zoals hij een exemplaar in een duidelijk en leesbaar formaat kan opvragen onder het recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens.


Het lid kan gratis vragen om te corrigeren en zo nodig te verzoeken om verwijdering van al zijn persoonlijke gegevens, met uitzondering van die welke BUBBEL wettelijk verplicht zou zijn te behouden, van de database van BUBBLY door een schriftelijk verzoek te sturen, vergezeld een kopie van zijn identiteitskaart of zijn paspoort op het volgende e-mailadres: info@bubbly-contact.fr (of op het adres van BUBBLY - 84 Emile de Beco op 1050 Brussel). BUBBLY zal dan doen wat nodig is om aan dit verzoek zo snel mogelijk te voldoen.


Voor meer informatie over dit Charter en om de inhoud van opgeslagen persoonlijke gegevens te kennen, kan elke persoon contact opnemen met BUBBLY via het volgende e-mailadres: info@bubbly-contact.fr


8.Let op met betrekking tot minderjarigen

Personen jonger dan 18 jaar en personen die niet de volledige rechtsbevoegdheid hebben, zijn niet geautoriseerd om de Site te gebruiken en kunnen hun persoonlijke gegevens niet aan BUBBLY meedelen, die elke aansprakelijkheid als zodanig afwijst.