Artikel 1 - Informatie over BUBBLY

1.1Uitgever van de site

De website https://www.bubbly-contact.com/ (hierna: de "Site") en eventuele uitbreidingen zijn gericht en geëxploiteerd onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf ITACRO SPRL (hierna "BUBBLY") met hoofdzetel 84 Rue Emile de Béco in 1050 Elsene (België), geregistreerd bij de ECB onder het nummer 0690 75 53 11.

Elke vraag of klacht met betrekking tot de Site of deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "Voorwaarden") kan worden gericht aan BUBBLY op het hierboven vermelde adres of op het volgende e-mailadres: info@bubbly-contact.fr.

1.2 Acceptatie

Toegang tot en gebruik van de site zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, het privacybeleid, de algemene verkoopvoorwaarden en toepasselijke wet- en regelgeving. Bijgevolg impliceert toegang tot en gebruik van de Site de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker van deze Gebruik Voorwaarden, het Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden.

Onverminderd de Algemene Voorwaarden, hebben deze Voorwaarden en het Privacybeleid uitsluitend betrekking op de relatie tussen een gebruiker van de Site (hierna de "Gebruiker") en BUBBLY, met betrekking tot het gebruik van de Site. Ze vervangen alle andere algemene voorwaarden, documenten of overeenkomsten tussen de partijen.

De Voorwaarden kunnen op elk moment worden geraadpleegd via de volgende link: https://bubbly-contact.fr/pages/algemene-verkoopvoorwaarden

1.3 Wijziging

BUBBLY behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, toegang tot de Site en hun inhoud op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen en bij te werken. Al deze wijzigingen zijn bindend voor Gebruikers telkens wanneer zij de Site bezoeken. BUBBLY adviseert daarom om ze regelmatig te raadplegen.

BUBBLY behoudt zich het recht voor om de Site te allen tijde op te schorten of stop te zetten. In dit geval publiceert het een kennisgeving op de Site en stuurt het een voorlopige e-mail.

1.4 Taalversies

In geval van verschillen tussen de taalversies van deze Algemene Voorwaarden, de Algemene Verkoopvoorwaarden en het Privacybeleid, heeft de Franse versie voorrang.

Artikel 2 – Toegang tot de site en functies - Gebruiksverplichtingen

De site wordt vrij en vrijelijk geraadpleegd.

De gebruiker verbindt zich ertoe de toepasselijke wetten, voorschriften en gedragscodes te respecteren en zich in het bijzonder te onthouden van:

 • publiceren of stuur inhoud of valse of misleidende communicatie (en de inhoud bij te werken, indien van toepassing, om te verzekeren dat niet onjuist of misleidend is geworden), obsceen, racistisch of xenofoob, beledigend, illegaal, vals, inbreuk maken op de privacy van anderen, beledigend, schadelijk, gewelddadig, bedreigend of intimiderend, lasterlijk, een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht of een ander recht vormen, of aanmoedigen of deelnemen aan een van die dingen

 • persoonlijke gegevens van andere Gebruikers vragen of e-mailadressen aan BUBBLY of een derde verstrekken zonder eerst de toestemming van de betrokken personen te hebben verkregen;

 • divulguer ou rendre accessible à un tiers tout nom d'utilisateur, mot de passe, code secret ou information similaire, ou utiliser ceux-ci dans un but autre que l'identification sur le Site ;
 • een gebruikersnaam, wachtwoord, geheime code of soortgelijke informatie aan een derde bekendmaken of beschikbaar maken, of deze gebruiken voor een ander doel dan de identificatie op de Site;

 • inhoud plaatsen of plaatsen die de rechten van een derde schendt of anderszins schendt, of inhoud van derden plaatst of plaatst zonder voorafgaande toestemming;

 • inhoud plaatsen of plaatsen die verwijst naar illegale websites of die ongepaste inhoud bevat;

 • de Site gebruiken voor direct marketingdoeleinden, waaronder prospectie, werving, adverteren of verkopen van producten of diensten of het gebruik van de Site voor het verzenden van spam, ongevraagde, piramide of soortgelijke frauduleuze;

 • enige actie die het effect kan hebben van het verstoren van de goede werking van de Site, met inbegrip van met name het gebruik van virussen, aanvalssoftware of massamailing;

 • proberen ongeoorloofde toegang te schenden tot enig deel van de Site of tot apparatuur die wordt gebruikt voor de werking van de Site;

 • de Site gebruiken om een ​​andere Gebruiker lastig te vallen of om contact op te nemen met een Gebruiker die verzoekt om geen contact met hem op te nemen;

 • een valse naam, een pseudoniem of de identiteit van een andere persoon of entiteit gebruiken;

 • gebruik de Site voor andere doeleinden dan die voorzien in deze Voorwaarden.

BUBBLY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige niet-naleving door de Gebruiker van de toepasselijke voorwaarden, wetten of voorschriften. De Gebruiker garandeert BUBBLY tegen elke actie, claim of klacht van derden (inclusief de overheid) met betrekking tot het gebruik van de Site.


Het niet naleven van de bovengenoemde regels stelt de gebruiker bloot aan zware civielrechtelijke en strafrechtelijke boetes, zoals die worden geboden door de volgende bepalingen:


Boek VI van de code van economisch recht inzake marktpraktijken en consumentenbescherming, en boek XII van de code van economisch recht inzake bepaalde juridische aspecten van diensten van de informatiemaatschappij, die in het bijzonder de verzending van ongevraagde e-mail naar een boete van 250 tot 50.000 euro, en

De artikelen 210bis, 504c, 550bis en 550ter van het Wetboek van Strafrecht, ingevoegd bij de wet van 28 november 2000 inzake computercriminaliteit, die bepalen:

gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en een boete van zesentwintig euro tot honderdduizend euro of een van die straffen alleen in geval van vervalste of frauduleuze computer of poging tot het plegen van een van deze overtredingen ;

gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en een boete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro of een van deze straffen alleen in geval van inbreuk op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en gegevens die door deze systemen worden opgeslagen, verwerkt of verzonden, of de poging om een ​​van deze overtredingen te plegen.

Bovendien kan elke gebruiker die de voorwaarden schendt, de toegang tot de site blokkeren of opschorten.


De gebruiker is ook verplicht om BUBBLY onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als hij zich bewust wordt van ongepast gedrag in verband met de site of de verspreiding van illegale, inaccurate, schokkende of onfatsoenlijke inhoud of enige inbreuk op de site. een van hun rechten of de rechten van derden. Het e-mailadres: info@bubbly-contact.fr moet worden gebruikt om ongepast of verdacht gedrag of inhoud te melden.

  Article 3 – Registratie

  3.1 Inschrijving

  De gebruiker is een natuurlijke of rechtspersoon. Hij heeft slechts recht op één account en moet zich eerst via de site registreren om lid te worden.

  Registratie is gereserveerd voor gebruikers van 18 jaar en ouder die volledige rechtsbevoegdheid hebben. Als de gebruiker woont in een rechtsgebied dat het gebruik van de site beperkt of de mogelijkheid beperkt om contracten aan te gaan om redenen van leeftijd, moeten deze leeftijdsgrenzen worden gerespecteerd.

  BUBBLY behoudt zich het recht voor op elk moment een bewijs te vragen van de identiteit en rechtsbevoegdheid van de Gebruiker die zich wenst te registreren. Als de Gebruiker een rechtspersoon is, bevestigt hij dat hij bevoegd is om op deze manier te handelen en de rechtspersoon bindt met betrekking tot deze Voorwaarden.

  Registratie als gebruiker resulteert in de registratie van de gebruikersgegevens in de BUBBLY-database. De gegevens die bij deze gelegenheid worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met name de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy en Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) ("GDPR"), zoals beschreven in het Privacybeleid (het is beschikbaar op de volgende link: https://bubbly-contact.fr/pages/conditions-generales).

  De gebruiker garandeert dat de informatie die hij communiceert accuraat, up-to-date en volledig is. De gebruiker kan op elk moment verzoeken om zijn registratie te verwijderen. De informatie en het profiel worden zo snel mogelijk verwijderd.

  Article 4 – Verplichtingen en verantwoordelijkheden

  De Gebruiker gaat ermee akkoord om de Site alleen te gebruiken in overeenstemming met zijn doel, met uitsluiting van elk ander doel. De gebruiker moet ervoor zorgen dat alle verstrekte informatie correct en actueel is.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van toegang tot zijn account. In dit opzicht moet de gebruiker ervoor zorgen dat geen enkele andere persoon toegang krijgt tot de site met zijn wachtwoord. In het geval dat de Gebruiker zich bewust is van een andere persoon die de Site bezoekt met zijn wachtwoord, informeert hij BUBBLY onverwijld per e-mail naar het volgende adres: info@bubbly-contact.fr

  De Gebruiker is volledig en alleen verantwoordelijk voor alle activiteiten die met zijn account worden uitgevoerd en BUBBLY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die de Gebruiker zou hebben geleden als gevolg van ongeoorloofd gebruik van zijn wachtwoord door anderen, zelfs zonder medeweten van de gebruiker.

  Article 5 - Intellectuele eigendomsrechten

  5.1

  BUBBLY verleent hierbij aan de gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, onbepaalde en herroepbare licentie op elk gewenst moment, zonder opgave van reden, om toegang te krijgen tot de inhoud van de site, deze te tonen en te downloaden voor behoeften weergeven. De gebruiker kan ook een kopie van de op de site getoonde inhoud afdrukken voor zijn persoonlijke behoeften, op voorwaarde dat deze de inhoud van de site op geen enkele manier wijzigt en alle vermeldingen van het vaderschap en de herkomst van de site bewaart. . De gebruiker verbindt zich er ook toe om de technische beschermingsinrichtingen van documenten en multimedia-elementen niet te omzeilen. Reproductie is daarom alleen toegestaan ​​voor strikt persoonlijke doeleinden in de zin van artikel XI.190 5 ° van het Wetboek van economisch recht.

  Elk gebruik van de Site en zijn componenten die niet onder dit artikel vallen, is ten strengste verboden.

  5.2.

  BUBBLY verleent hierbij aan de gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, onbepaalde en herroepbare licentie op elk gewenst moment, zonder opgave van reden, om toegang te krijgen tot de inhoud van de site, deze te tonen en te downloaden voor behoeften weergeven. De gebruiker kan ook een kopie van de op de site getoonde inhoud afdrukken voor zijn persoonlijke behoeften, op voorwaarde dat deze de inhoud van de site op geen enkele manier wijzigt en alle vermeldingen van het vaderschap en de herkomst van de site bewaart. . De gebruiker verbindt zich er ook toe om de technische beschermingsinrichtingen van documenten en multimedia-elementen niet te omzeilen. Reproductie is daarom alleen toegestaan ​​voor strikt persoonlijke doeleinden in de zin van artikel XI.190 5 ° van het Wetboek van economisch recht.

  Elk gebruik van de Site en zijn componenten die niet onder dit artikel vallen, is ten strengste verboden.

  Article 6 - Aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de site

  6.1. Toegankelijkheid en werking van de site

  BUBBLY zal er, voor zover mogelijk, voor zorgen dat de Site up-to-date is en toegankelijk blijft voor een normaal aantal Gebruikers. BUBBLY garandeert echter niet dat de functies van de Site beschikbaar zijn zonder onderbreking of fout, dat defecten worden gecorrigeerd of dat de Site en de server die deze beschikbaar stelt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. BUBBLY behoudt zich het recht voor om de Site geheel of gedeeltelijk te onderbreken of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

  BUBBLY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade, van welke aard dan ook, als gevolg van opschorting, onderbreking, verstoring (technisch), vertraging, moeilijke toegankelijkheid en / of beëindiging van de toegankelijkheid van de gehele of een deel van de Site of van virussen of andere schadelijke elementen die aanwezig zijn op de Site.

  Als de Gebruiker de aanwezigheid van een virus of andere schadelijke elementen op de Site aantreft, wordt hij uitgenodigd om dit aan BUBBLY mee te delen op het volgende adres: info@bubbly-contact.fr, zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen. BUBBLY adviseren in ieder geval de gebruiker te installeren op hun computer firewalls, anti-virus en andere noodzakelijke beschermende software om schade te voorkomen.

  6.2. Gebruik van de site

  De gebruiker gebruikt de site op eigen risico. De site, de componenten en alle informatie, software, faciliteiten en bijbehorende services worden aangeboden zoals ze zijn, afhankelijk van beschikbaarheid zonder enige vorm van garantie (expliciet noch impliciet) en binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving.

  BUBBLY wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) die het gevolg is van het gebruik van de Site en zijn componenten, of het onvermogen om de Site te gebruiken.

  6.3. Links van en naar andere sites

  Hypertext-links naar andere websites kunnen op de Site verschijnen. Daarnaast kunnen sommige websites een link naar de site bevatten. Deze sites van derden worden niet beheerd door BUBBLY, die geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor hun werking, inhoud en gebruik. Tenzij anderszins uitdrukkelijk vermeld door BUBBLY op de Site, impliceert het bestaan ​​van dergelijke links niet dat BUBBLY deze sites van derden goedkeurt of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt, noch enige associatie of partnerschap met de exploitanten van deze sites.

  Article 7 - Geldigheid van contractuele clausules

  7.1.

  Het falen van BUBBLY om zich op een specifiek tijdstip van een bepaling van de Voorwaarden te beroepen, zal niet worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring om zijn rechten onder deze voorwaarde op een later tijdstip te doen gelden.

  7.2.

  De nietigheid, verval of niet-afdwingbaarheid van een deel of van een van de voorgaande of volgende bepalingen brengt niet de nietigheid van alle Voorwaarden met zich mee. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. BUBBLY verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, dezelfde functie zal bereiken.

  Article 8 – Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

  Deze Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de Belgische wetgeving. De rechtbanken en tribunalen van het arrondissement Brussel zijn als enige bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden.